Georgios Papadopoulos

Last updated

"ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχομεν επί χειρουργικής κλίνης, και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέση κατά την διάρκειαν της εγχειρήσεως και της ναρκώσεως επί της χειρουργικής κλίνης, υπαρχει πιθανότης αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάστασιν της υγείας, να τον οδηγήσει εις θάνατον. [...] Οι περιορισμοί είναι η πρόσδεσις του ασθενούς επί κλίνης δια να υποστή ακινδύνως την εγχείρισιν

Translated as:

“...We are in front of a patient, whom we have on a surgical bed, and whom if the surgeon does not strap on the surgical bed during the time of the surgery and the anesthesia, there is a chance instead of the surgery granting him the restoration of his health, to lead him to his death [...] The restrictions are the straps, keeping the patient tied to the surgical bed so that he will undergo the surgery without danger.

In the same speech Papadopoulos continued: [29] [31]

"Ασθενή έχομεν. Εις τον γύψον τον εβάλαμεν. Τον δοκιμάζομεν εάν ημπορεί να περπατάει χωρίς τον γύψον. Σπάζομεν τον αρχικόν γύψον και ξαναβάζομεν ενδεχομένως τον καινούργιο εκεί όπου χρειάζεται Το Δημοψήφισμα θα είναι μία γενική θεώρησις των ικανοτήτων του ασθενούς. Ας προσευχηθώμεν να μη χρειάζεται ξανά γύψον. Εάν χρειάζεται, θα του τον βάλομεν. Και το μόνον που ημπορώ να σας υποσχεθώ, είναι να σας καλέσω να ειδήτε και σεις το πόδι χωρίς γύψον!

which translates as follows:

"We have a patient. We test him if he can walk without a plaster cast. We break the initial cast and, if warranted, we put another cast where is needed. The referendum will be a general overview of the capabilities of the patient. Let us pray that he may not need a cast again. If he needs one, we will put one on him. And the only thing I can promise you, is to invite you to see the foot without a cast!

Other metaphors contained religious imagery related to the resurrection of Christ at Easter: "Χριστός Ανέστη – Ελλάς Ανέστη" translating as "Christ has risen – Greece has risen", alluding that the junta would "save" Greece and resurrect her into a greater, new Land. [31] The theme of rebirth was used many times as a standard reply to avoid answering any questions as to how long the dictatorship would last: [31]

Διότι αυτό το τελευταίον είναι υπόθεσις άλλων. Είναι υποθέσεις εκείνων, οι οποίοι έθεσαν την θρυαλλίδα εις την δυναμίτιδα δια την έκρηξιν προς αναγέννησιν της Πολιτείας την νύκτα της 21 Απριλίου.

Translated as:

Because the latter is someone else's concern. They are the concerns of those, who lit the fuse of the dynamite for the explosion which led to the rebirth of the State the night of 21 April 1967.

The religious themes and rebirth metaphors are also seen in the following: [31]

Αι υποχρεώσεις μας περιγράφονται και από την θρησκείαν και από την ιστορίαν μας. Ομόνοιαν και αγάπην διδάσκει ο Χριστός. Πίστιν εις την Πατρίδα επιτάσσει η Ιστορία μας. [...] η Ελλάς αναγεννάται, η Ελλάς θα μεγαλουργήσει, η Ελλάς πάντα θα ζει.

Translated as:

Our obligations are described by both our history and our religion. Christ teaches Harmony and Love. Our history demands faith in our country. [...] Greece is being reborn, Greece will accomplish great things, Greece will live forever.

Assassination attempt

Alexandros Panagoulis on trial by the junta Justice System. Panagoulisontrial.jpg
Alexandros Panagoulis on trial by the junta Justice System.

A failed assassination attempt against Papadopoulos was perpetrated by Alexandros Panagoulis in the morning of 13 August 1968, when Papadopoulos was driven from his summer residence in Lagonisi to Athens, escorted by his personal security motorcycles and cars. Panagoulis ignited a bomb at a point of the coastal road where the limousine carrying Papadopoulos would have to slow down, but the bomb failed to harm Papadopoulos. Panagoulis was captured a few hours later in a nearby sea cave, since the boat sent to help him escape was instructed to leave at a specific time and he couldn't swim there on time due to strong sea currents. After his arrest, he was taken to the Greek Military Police (EAT-ESA) offices where he was questioned, beaten and tortured. On 17 November 1968, Panagoulis was sentenced to death but was personally pardoned by Papadopoulos, served only five years in prison, and after democracy was restored was elected a member of Parliament. He was regarded as an emblematic figure of the struggle to restore democracy, and as such has often been paralleled to Harmodius and Aristogeiton, two ancient Athenians known for their assassination of Hipparchus, brother of the tyrant Hippias.

Normalisation and attempts at liberalisation

Our Credo by Georgios Papadopoulos. It was a multi-volume collection of speeches, declarations, messages and other published material by the dictator. To pistevo mas by Georgios Papadopoulos.PNG
Our Credo by Geórgios Papadopoulos. It was a multi-volume collection of speeches, declarations, messages and other published material by the dictator.

Papadopoulos had indicated as early as 1968 that he was eager for a reform process, and even tried to contact Spiros Markezinis at that time. [33] He had declared at the time that he did not want the Revolution of 21 April to become a 'regime'. [33] Several attempts to liberalise the regime during 1969 and 1970 were thwarted by the hardliners on the junta, including Ioannides. [33] In fact, subsequent to his 1970 failed attempt at reform, he threatened to resign and was dissuaded only after the hardliners renewed their personal allegiance to him. [33]

Georgios Papadopoulos
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Georgios Papadopoulos.jpg
President of Greece
In office
1 June 1973 25 November 1973

As internal dissatisfaction grew in the early 1970s, and especially after an abortive coup by the Navy in early 1973, [33] Papadopoulos attempted to legitimise the regime by beginning a gradual "democratisation" (see also the article on the Metapolitefsi ). On 1 June 1973, he abolished the monarchy and declared Greece a republic with himself as president. He was confirmed in office via a controversial referendum. He furthermore sought the support of the old political establishment, but secured only the cooperation of Spiros Markezinis, who became Prime Minister. Concurrently, many restrictions were lifted and the army's role significantly reduced. An interim constitution created a presidential republic, which vested sweeping—almost dictatorial—powers in the hands of the president. The decision to return to (at least nominal) civilian rule and the restriction of the army's role was resented by many of the regime's supporters, whose dissatisfaction with Papadopoulos would become evident a few months later.

Ties to US intelligence

Papadopoulos is widely reported to have had certain ties to the Central Intelligence Agency, [note 1] and has also been reported to have undergone military and intelligence training in the United States during the 1950s. [34] [35]

On 1 July 1973, The Observer published an investigative journalism article that accused the Central Intelligence Agency (CIA) of engineering the 1967 coup, further writing that Papadopoulos was known among senior officials in the Joint United States Military Aid Assistance Group in Athens as "the first CIA agent to become Premier of a European country". [36] [37] The following day, during CIA agent William Colby's confirmation hearings to be Director of Central Intelligence, Colby was asked in response to the article if there was any justification for the assertions. Colby denied that the CIA had engineered the coup or that Papadopoulos was either a CIA agent or otherwise paid by the CIA, adding that "[Papadopoulos] has been an official of the Greek Government at various times, and in those periods from time to time we worked with him in his official capacity.". [38] [ non-primary source needed ]

In 1977, John M. Maury, a CIA agent who was Chief of Station in Athens during the coup, wrote in an article in The Washington Post that the CIA had considered swaying the elections to prevent Papandreou from winning by promoting moderate candidates. The agency ultimately decided against the plan. As the election drew near, CIA agents were vaguely prodded by their Greek contacts about the possibility of a coup. Maury argues that the CIA's choice to officially condemn suggestions of a military takeover and remain uninvolved led to the agency being taken by surprise by the events of April 21, 1967. He concludes: "That we seriously attempted neither to influence nor to injure them is still taken by Greeks of all kinds as proof of U.S. complicity, or at least acquiescence, in the excesses of the dictatorship. And when the dictatorship eventually fell, to the shame of its perceived U.S. support was added the humiliation of perceived U.S. defeat." [39] [ relevant? ]

A detailed study by Alexis Papachelas argues that Andreas Papandreou's claim of U.S. involvement "is wildly at variance with the facts": according to the study, U.S. officials had contemplated but rejected using the CIA to weaken the leftist flank of the Centre Union Party associated with Andreas, eventually determining that a prospective Centre Union government under Geórgios Papandreou would not pave the way for a takeover by Greek communists. As late as 20 April 1967, the U.S. embassy was instructed to pressure King Constantine II "to accept the popular will and keep the army in its barracks." U.S. officials were reportedly stunned by the coup on 21 April because, while aware of coup plotting within Greek military circles, they never expected Greek officers to act independently of the monarchy. [40] [ verification needed ][ relevant? ]

Divorce by decree

Papadopoulos married his first wife, Niki Vasileiadi, in 1941. They had two children, a son and a daughter. [41] The marriage, however, ran into difficulty later and they eventually separated. The separation, however lengthy, could not lead to divorce at first because, under Greece's restrictive divorce laws of that era, spousal consent was required. To remedy this, in 1970, as Prime Minister of the dictatorship, he decreed a custom-made divorce law with a strict time limit (and a built-in sunset clause) that enabled him to get the divorce. [42] After having served its purpose, the law eventually expired automatically. After the divorce, Papadopoulos married his long-time paramour Despina Gaspari in 1970, with whom he had a daughter. [41]

Fall of the Papadopoulos regime

After the events of the student uprising of 17 November at the National Technical University of Athens (see Athens Polytechnic uprising), the dictatorship was overthrown on 25 November 1973 by hardline elements in the Army. The outcry over Papadopoulos's extensive reliance on the army to quell the student uprising gave Brigadier Dimitrios Ioannidis a pretext to oust him and replace him as the new strongman of the regime. Papadopoulos was put under house arrest at his villa, while Greece returned to an "orthodox" military dictatorship.

After democracy was restored in 1974, during the period of Metapolitefsi ("regime change"), Papadopoulos and his cohorts were arrested and were eventually put on trial for high treason, mutiny, torture, and other crimes and misdemeanors.

On 23 August 1975, he and several others were found guilty and were sentenced to death, which was later commuted to life imprisonment. Papadopoulos remained in prison, rejecting an amnesty offer that required that he acknowledge his past record and express remorse, until his death on 27 June 1999 at age 80 in a hospital in Athens, where he had been treated for cancer since 1996. [43]

Legacy

Today, Papadopoulos is a symbol of authoritarianism and xenophobia. [44] [45] [46] The far right praises him for promoting Greek culture, arresting political enemies, and fighting democracy. After the restoration of democracy, some support for his type of politics remained which was, for a time, bolstered by the National Political Union (EPEN), a small political party that declared him its honorary leader. [41] The EPEN eventually dissolved, with supporters scattering to various other political parties such as the Popular Orthodox Rally (LAOS) and criminal organisations like Golden Dawn (XA). [47]

See also

Notes

 1. The extent of these ties as reported in the sources varies. See for example:
  • Shadow Warrior: William Egan Colby and the CIA: "In 1967, a group of neo-fascist colonels had staged a coup and seized power in Greece. They installed George Papadopoulos, who had been on the CIA payroll off and on since the 1950s, as president."
  • Legacy of Ashes: The History of the CIA : "Most of it came from members and supporters of "the colonels"—the Greek junta that seized power in April 1967, led by George Papadopoulos, a recruited CIA agent since the days of Allen Dulles, and the KYP's liaison to the agency."
  • Dr. Andreas Constandinos again confirms in America, Britain and the Cyprus Crisis of 1974: Calculated Conspiracy or Foreign Policy Failure? that William Colby had admitted "the agency had 'worked with' George Papadopoulos in the Colonel's 'official capacity'".
  • Daniele Ganser in NATO's Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe: "The new ruler George Papadopoulos had operated as KYP's liaison officer with the CIA ever since 1952 and within the KYP was known to be the trusted man of CIA chief of station [Jack] Maury."
  • The Independent , in George Papadopoulos's Obituary: "Between 1959 and 1964 [Papadopoulos] served as a staff officer in the Greek Central Intelligence Agency (KYP), following a period in which it is claimed that he was trained by the CIA in the United States."
  • The Economist , in their Obituary post: "He had been attached to a Greek army intelligence unit that had links with the CIA."
  • Greek City Times, in Papadopoulos, a controversial Greek figure: From electrifying villages to betraying Cyprus: "April 21, 1967, will always be known as a day that forever changed Greek history when the military took over the government and installed CIA-connected Colonel Georgios Papadopoulos into power."
  • William Blum, in quote: "A CIA report dated 23 January 1967 had specifically named the Papadopoulos group as one plotting a coup, and was apparently one of the reports discussed at the February meeting. Of the cabal of five officers which took power in April, four, reportedly, were intimately connected to the American military or to the CIA in Greece. The fifth man had been brought in because of the armored units he commanded. George Papadopoulos emerged as the defacto leader, taking the title prime minister later in the year. The catchword amongst old hands at the US military mission in Greece was that Papadopoulos was "the first CIA agent to become Premier of a European country"."

Related Research Articles

<span class="mw-page-title-main">Andreas Papandreou</span> Greek economist and politician (1919–1996)

Andreas Georgiou Papandreou was a Greek economist, politician, and a dominant figure in Greek politics, known for founding the political party PASOK, which he led from 1974 to 1996. He served three terms as the 3rd and 8th prime minister of Greece.

<span class="mw-page-title-main">Greek junta</span> Military rulers of Greece, 1967–1974

The Greek junta or Regime of the Colonels was a right-wing military dictatorship that ruled Greece from 1967 to 1974. On 21 April 1967, a group of colonels overthrew the caretaker government a month before scheduled elections which Georgios Papandreou's Centre Union was favoured to win.

Krokodeilos Kladas, also known as Korkodeilos, Krokondeilos, or Korkondelos, was a military leader from the Peloponnese who fought against the Ottomans on behalf of the Republic of Venice during the late 15th century.

Konstantinos "Kostas" Gousgounis was a Greek pornographic actor. He was considered as a legendary figure of 1970s and 1980s Greek pornography.

<span class="mw-page-title-main">Diomidis Komninos</span>

Diomidis Komninos, a Cypriot Greek high school student, was the first casualty of the Athens Polytechnic uprising. He was shot opposite the main gate of the Polytechnic.

<span class="mw-page-title-main">Kostas Georgakis</span> Greek activist (1948–1970)

Kostas Georgakis was a Greek student studying geology in Italy. On 26 July 1970, while in Italy, he gave an interview denouncing the dictatorial regime of Georgios Papadopoulos. The junta retaliated by attacking him, pressuring his family, and rescinding his military exemption. In a final, fatal, protest in the early hours of 19 September 1970, Georgakis set himself ablaze in Matteotti square in Genoa. He died later that day, an estimated 1,500 people attended his 22 September funeral, with hundreds of anti-junta resistance members leading a demonstration. Melina Mercouri carried a bouquet for the hero of the anti-junta. After being briefly interred in Genoa his remains were transported by ship to Corfu, and on 18 January 1971 he was buried. After the junta collapsed the Government of Greece erected a monument and plaque in his home town of Corfu, another plaque was placed in Matteotti square, and multiple poems have been written in his honor.

The Metapolitefsi was a period in modern Greek history from the fall of the Ioannides military junta of 1973–74 to the transition period shortly after the 1974 legislative elections.

<span class="mw-page-title-main">Stylianos Pattakos</span>

Stylianos Pattakos was a Greek military officer. Pattakos was one of the principals of the Greek military junta of 1967–1974 that overthrew the government of Panagiotis Kanellopoulos in a coup d'état on 21 April 1967.

<span class="mw-page-title-main">Vassos Lyssarides</span> Cypriot politician (1920–2021)

Vassos Lyssarides was a Cypriot politician and physician who was a central figure in the politics of Cyprus after the island's independence.

<span class="mw-page-title-main">Glossary of the Greek military junta</span>

The ideology of the military junta that ruled Greece from 1967 to 1974 was followed by the creation and/or use of special terms that were employed by the junta as propaganda tools and to transmit its message to the Greek people as well as influence their way of thinking and attack the anti-junta movement. The terms of the lexicon include unique expressions and institutions that provide a glimpse into junta's mindset and government structure. Other words and concepts were borrowed and appropriated. Yet other terms were already in use prior to the 1967 coup. Finally, some are taken from Greece's cultural tradition. Some examples of these terms as well as their contextual meaning follow.

Lieutenant General Spyros Moustaklis was an officer of the Greek Army. During the military junta years in Greece, he actively opposed the dictatorship and suffered permanent damage as the result of torture, making him a symbol of the anti-junta resistance.

The Capodistrias MuseumCenter of Capodistrian Studies (Greek: Μουσείο Καποδίστρια–Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών) is a museum dedicated to the memory and life's work of Ioannis Kapodistrias. It is located in the area Koukouritsa of Evropouli in Corfu, Greece. Τhe museum is dedicated to the life and work of Ioannis Kapodistrias who was the First Governor of Greece, Minister of Foreign Affairs of the Russian Empire and a great diplomat, politician, physician.The property was donated by Maria Desylla-Kapodistria great granddaughter of Georgios Kapodistrias, younger brother of Ioannis Kapodistrias and the only one of the brothers who got married. The museum was established in 1981. Ioannis Kapodistrias' summer home in the rural area of Koukouritsa in his birthplace of Corfu, houses the museum, showcasing exhibits commemorating his life and accomplishments. Maria Desylla-Kapodistria, a former mayor of Corfu (1956–1959) and the first female mayor in Greece, donated the residence to the three primary cultural societies of Corfu. specifically for that purpose. The museum also functions as a centre for Kapodistrian and Corfiote studies.

<span class="mw-page-title-main">Greek junta trials</span>

The Greek junta trials were the trials involving members of the military junta that ruled Greece from 21 April 1967 to 23 July 1974. These trials involved the instigators of the coup as well as other junta members of various ranks who took part in the events of the Athens Polytechnic uprising and in the torture of citizens.

Lampsi was the longest running series in Greek television, among the most famous in Greece and Bulgaria. It was aired for more than 14 years by the Greek television station ANT1 nearly every day. Bulgarian television network Nova Television aired "Shine", dubbed in Bulgarian from 2000 to 2010.

The second season of the Greek and Cypriot reality talent show The Voice of Greece premiered on February 15, 2015 on ANT1. Based on the reality singing competition The Voice of Holland, the series was created by Dutch television producer John de Mol. It is part of an international series.

Ioanna-Maria Gertsou is a representative of the Greek guide dog movement, through "Lara Guide-Dog School" a non - profit organisation that she co-founded in 2008. She is visually impaired due to retinopathy of prematurity. She is mostly known as "Lara" is the first guide dog related organisation of Greece. She is an activist, promoting human diversity, guide dog access, physical and electronic accessibility and animal rights.

The Coup d'état attempt of 1938 or coup d'état of Chania was a short-lived coup attempt in Chania, Greece, aimed at overthrowing the dictatorship of Ioannis Metaxas in 1938. Due to poor organization, the coup collapsed within a few hours and never seriously threatened the dictatorial regime.

Dimitris "Mitsos" Giotopoulos was a Greek Marxist who fought in the Spanish Civil War.

Georgios Moschos was a Greek professional basketball player. He played for Panellinios Athens, Iraklis Salonica, and AEK Athens basketball clubs and died from lymphoma at the age of twenty-nine. He was nicknamed Piccolino.

References

 1. "Papadopoulos". The American Heritage Dictionary of the English Language (5th ed.). HarperCollins. Retrieved 28 June 2019.
 2. "Papadopoulos". Collins English Dictionary . HarperCollins . Retrieved 28 June 2019.
 3. Georgios Papadopoulos: Report to the Court and Declaration to the Greek People. (Αναφορά προς το Δικαστήριον και Δήλωσις προς τον Ελληνικόν λαόν). Greek Canadian Patriotic League. Horizons Press, Toronto, Ontario 1980, (Ελληνικός Πατριωτικός Σύνδεσμος. Τυπογραφείον Ορίζοντες Τορόντο, Οντάριο).
 4. Chris J. Magoc; C. David Bernstein Ph.D. (2015). Imperialism and Expansionism in American History: A Social, Political, and Cultural Encyclopedia and Document Collection [4 volumes]: A Social, Political, and Cultural Encyclopedia and Document Collection. ABC-CLIO. p. 1216. ISBN   978-1-61069-430-8. was Georgios Papadopoulos, a former Nazi collaborator during World War II, ...
 5. Christopher Simpson (2014). Blowback: America's Recruitment of Nazis and Its Destructive Impact on Our Domestic and Foreign Policy. Open Road Media. p. 89. ISBN   978-1-4976-2306-4.
 6. Kees Van Der Pijl (2006). Global Rivalries: From the Cold War to Iraq. Pluto Press. p. 168. ISBN   978-0-7453-2541-5. The coup of April 1967, 'Operation Prometheus', was executed by a group from the KYP led by Georgios Papadopoulos, a former Nazi collaborator and subsequent head of the military junta, on the basis of a NATO emergency procedure ...
 7. Kenneth J. Long (2008). The Trouble with America: Flawed Government, Failed Society. Lexington Books. p. 95. ISBN   978-0-7391-2830-5. The CIA hand-picked as leader of the new military junta Colonel Georgios Papadopoulos who was selected for two key ... an important collaborator with the Nazis, knowledge which guaranteed that he would remain subject to CIA control.
 8. Martin A. Lee (2013). The Beast Reawakens: Fascism's Resurgence from Hitler's Spymasters to Today's Neo-Nazi Groups and Right-Wing Extremists. Routledge. p. 443. ISBN   978-1-135-28124-3.
 9. 1 2 Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Απαρχές και χαρακτήρας της δικτατορίας των Συνταγματαρχών, από τον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου "Η δικτατορία των Συνταγματαρχών & η αποκατάσταση της δημοκρατίας", Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2014, σελ. 23
 10. 1 2 Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας (2006). "Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τάγματα Ασφαλείας και "Χ": Μια απόπειρα συγκέντρωσης και επανεκτίμησης του παλαιότερου και νεότερου τεκμηριωτικού υλικού". Αρχειοτάξιο. Θεμέλιο. 8: 109–147. Retrieved 27 December 2016.
 11. Jerry Kloby, Inequality, power, and development: issues in political sociology, 2004. "Papadopoulos had been a captain in the Nazi Security Battalions"
 12. Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας (2006). "Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τάγματα Ασφαλείας και "Χ": Μια απόπειρα συγκέντρωσης και επανεκτίμησης του παλαιότερου και νεότερου τεκμηριωτικού υλικού". Αρχειοτάξιο. Θεμέλιο. 8: 140–145. Retrieved 27 December 2016.
 13. Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας (2006). "Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τάγματα Ασφαλείας και "Χ": Μια απόπειρα συγκέντρωσης και επανεκτίμησης του παλαιότερου και νεότερου τεκμηριωτικού υλικού". Αρχειοτάξιο. Θεμέλιο. 8: 146. Retrieved 27 December 2016.
 14. 1 2 3 TV documentary "ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ 60's – Μέρος 3ο: ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ". Archived from the original on 6 April 2008. Retrieved 7 February 2016.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) by Stelios Kouloglu via Internet Archive
 15. 28 June 1999 obituary Archived 29 September 2007 at the Wayback Machine of Papadopoulos, published the day after his death in newspaper Eleftherotypia
 16. Papandreou, Andreas (2006). Democracy before the Firing Squad (in Greek). Athens: Livanis Publishing. p. 60. ISBN   960-14-1237-9.
 17. Dēmētrios N. Chondrokoukēs (1983). Hē atheatē pleura tou PASOK. Isokratēs. p. 145. βραχυκυκλωθή άπό άτομα τά όποία έχουν λιβανίσει μέχρι άηδίας τό έπάρατο καθεστώς τής 7ετίας μέ τά άλλεπάλληλα τηλεγραφήματα, τά όποία έχουν στείλει στούς " Απριλιανούς" δηλώνοντας πίστη, άφοσίωσι, υπακοή κ.τ.λ.
 18. Andreas George Papandreou (1976). Apo to P.A.K. sto PA.SO.K.: logoi, arthra, synenteuxeis, dēlōseis tou Andrea G. Papandreou. Ekdoseis Ladia. p. 127. Τέλος ένοχοι είναι καί Ιδιώτες πού χρησιμοποιώντας τίς προσωπικές τους σχέσεις μέ τούς Απριλιανούς, έθη- σαύρισαν σέ βάρος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. Ό Ελληνικός λαός δέν ξεχνά πώς, άν είχαν τιμωρηθή οί δοσίλογοι τής Γερμανικής κατοχής, δέν .
 19. Giannēs Katrēs (1983). Hē alētheia einai to phōs pou kaiei. Ekdoseis Th. Kastaniōtē. p. 30. με αυξημένη βαρβαρότητα απ' ό,τι στους υπόλοιπους καταδικους. Και δεν εννοούμε, φυσικά, τους ελάχιστους Απριλιανούς, που έχουν απομείνει στον Κορυδαλλό, με τους κλιματισμούς, τα ψυγεία και την ασυδοσία των επισκεπτηρίων.
 20. Dēmētrios Nik Chondrokoukēs (1976). Hoi anentimoi kai ho "Aspida". Kedros. p. 300. Τό δημοσιευόμενο τώρα σκεπτικό τής απόφασης τοΰ δμελοΰς Έφετείου πού δίκασε τούς πρωταίτιους Απριλιανούς, δικαιώνει τήν άποψη τούτη καί λέγει: "... Έπέφερε άποδυνάμωσιν τής έν τώ στρατώ άντιθέτου ιδεολογικής μερίδος, τής έντόνως ...
 21. Dēmētrios Nik Chondrokoukēs (1976). Hoi anentimoi kai ho "Aspida". Kedros. p. 12. Επρεπε έτσι νά διαβρωθούν οι πολιτικοι θεσμοι της χώρας και νά διογκωθή ό κομμουνιστικός κίνδυνος. "Ολα τούτα οΐ Απριλιανοί τά προπαρασκεύασαν και τά επέτυχαν έντεχνα αλλα "νόμιμα" κάτω άπό τις ευλογίες ενός συντεταγμένου κράτους.
 22. Ομάδα Εκπαιδευτικών (2014). Λεξικό Σύγχρονο της Νεοελληνικής Γλώσσας. Pelekanos Books. p. 141. GGKEY:QD0C0PRDU6Z. απριλιανοί: οι δικτατορες του 1974
 23. Blum, William (1995). Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II . Monroe, ME: Common Courage Press. p.  219. ISBN   1-56751-052-3.
 24. The Listener. Vol. 79. British Broadcasting Corporation. January 1968. p. 561. Retrieved 25 March 2013. It's no secret that Mr George Papadopoulos, the top man of the bunch, with his gory surgical metaphors, his flinty eyes, his flood of garbled messianic language, was for years under psychiatric treatment. Mr Pattakos, the strutting, bullet-headed ...
 25. McDonald, Robert (1983). Pillar & Tinderbox: The Greek Press Under Dictatorship. New York : Marion Boyars. p. 110. ISBN   978-0-7145-2781-9 . Retrieved 24 March 2013. Papadopoulos, returning to his metaphor of Greece as a patient in plaster, described this legal construct as 'a light walking cast.' The Law on the State of Siege, he said, was 'striving for breath, dying, trying in vain to stand on its feet.
 26. Current Biography Yearbook. Vol. 31. H. W. Wilson Company. 1971. p. 342. Retrieved 24 March 2013. Clinging to his predilection for medical analogies, Papadopoulos declared after the referendum: "The country is still in a plaster cast and the fractures have not healed. The cast will be kept on even after the referendum so that it should not ...
 27. Greek Report. 1969. p. 24. Retrieved 24 March 2013. "We have a patient. We have placed him in a plaster cast. We keep him there until the wound heals," said Premier George Papadopoulos, the colonel who is strongman of the current Greek military regime. He was only trying to explain why ...
 28. Green, Peter (2004). From Ikaria to the Stars: Classical Mythification, Ancient and Modern. University of Texas Press. pp. 228–. ISBN   978-0-292-70230-1 . Retrieved 24 March 2013. Papadopoulos made great play during the Junta years in Greece: something in it for everybody. ... For every philosophical sect, as Nussbaum emphasizes, "the medical analogy is not simply a decorative metaphor; it is an important tool both of discovery and of justification"
 29. 1 2 3 Van Dyck, Karen (1998). Kassandra and the Censors: Greek Poetry Since 1967. Cornell University Press. pp. 16–19. ISBN   978-0-8014-9993-7 . Retrieved 24 March 2013. And yet metaphor was a necessary part of his persuasive rhetoric; he described Greece as a patient to convince journalists ... Papadopoulos's desire for a mimetic relationship between what one said and what one meant is evident in his press law, which ... doses; that the "cast" would be constantly replaced "where it [was] needed"; and that language and literature would be "cleansed.
 30. Barnstone, Willis (1972). Eighteen texts . Harvard University Press. p. xxi. ISBN   978-0674241756 . Retrieved 24 March 2013. Thanasis Valtinos' story, "The Plaster Cast," is based entirely on a metaphor frequently used by Colonel Papadopoulos to justify the military coup and later the prolongation of martial law. Greece, he would say, was in grave danger. We had to ...
 31. 1 2 3 4 5 Emmi Mikedakis. "Manipulating Language: Metaphors in the Political Discourse of Georgios Papadopoulos (1967–1973)" (PDF). Flinders University: dspace.flinders.edu.au. Retrieved 25 March 2013.
 32. Άννα- Μαρία Σιχάνη Πανεπιστήμιο Αθηνών. "Θρυμματίζοντας το γύψο της Χούντας: ο λόγος κι η σιωπή στα Δεκαοχτώ Κείμενα (1970)/Shattering the junta's plaster: the discourse and the silence in Eighteen Texts (1970)". Athens Academy . Retrieved 25 March 2013. Η μεταφορά ωστόσο, είναι ο κυρίαρχος ρητορικός τρόπος που χρησιμοποιεί οΠαπαδόπουλος στους λόγους του. Θυμίζω το περίφημο διάγγελμά του: "ευρισκόμεθα προενός ασθενούς, τον οποίον έχομεν επί χειρουργικής κλίνης…οι περιορισμοί είναι ηπρόσδεσις του ασθενούς επί κλίνης δια να υποστή ακινδύνως την εγχείρισιν
 33. 1 2 3 4 5 Ioannis Tzortzis, "The Metapolitefsi that never was" Archived 21 June 2013 at the Wayback Machine quote: "The Americans asked the Greek government to allow the use of their bases in Greek territory and air space to supply Israel; Markezinis, backed by Papadopoulos, denied on the grounds of maintaining good relations with the Arab countries. This denial is said to have turned the U.S. against Papadopoulos and Markezinis." quote#2:"Thus the students 'had played straight into the hands of Ioannidis, who looked upon the coming elections with a jaundiced eye.." quote3: "The latter (editor's note: i.e. Markezinis) would insist until the end of his life that subversion on behalf... ..Markezinis was known for his independence [from] U.S. interests" quote 4: "In that situation Ioannidis was emerging as a solution for the officers in sharp contrast to Papadopoulos, whose accumulation 'of so many offices and titles' (President of Republic, Prime Minister, Minister of Defence) was harming the seriousness of the regime and giving it an unacceptable image, which was not left unexploited by its opponents." quote 5: "The first attempt of Papadopoulos to start a process of reform occurred in the spring of 1968. He was claiming that if the 'Revolution' stayed more than a certain time in power, it would lose its dynamics and transform into a 'regime,’ which was not in his intentions. He tried to implicate Markezinis in the attempt; however, he met the stiff resistance of the hardliners. Another attempt was again frustrated in the end of 1969 and the beginning of 1970; Papadopoulos was then disappointed and complaining, 'I am being subverted by my fellow Evelpides cadets!' As a result of this second failure, he considered resigning in the summer of 1970, complaining that he lacked any support from other leading figures, his own closest followers included. But the rest of the faction leaders renewed their trust [in] him"
 34. Georgios Papadopoulos – Obituary, The Guardian , "During the 1950s, Papadopoulos underwent military training in the United States, which gave rise to the suggestion that he had been recruited by the CIA."
 35. Obituary: George Papadopoulos, The Independent, "Between 1959 and 1964 he served as a staff officer in the Greek Central Intelligence Agency (KYP), following a period in which it is claimed that he was trained by the CIA in the United States."
 36. Foley, Charles (1 July 1973). "Greek dictator in CIA's pocket" (PDF). The Observer. No. 9, 492. p. 1. Retrieved 6 June 2020.
 37. "London Paper Asserts C.I.A. Engineered the Coup in Greece". The New York Times. 1 July 1973. p. 14. Retrieved 6 June 2020.
 38. Committee On Armed Services, United States Senate, Ninety-Third Congress (1973). "First Session On Nomination Of William E. Colby To Be Director of Central Intelligence; July 2, 20, and 25, 1973". Nomination Of William E. Colby; Hearing Before The Committee On Armed Services, United States Senate. Washington, D.C.: United States Government Printing Office. pp. 3–4. Retrieved 6 June 2020.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 39. Maury, John M. (1 May 1977). "The Greek Coup: A Case of CIA Intervention? No, Says Our Man in Athens". Washington Post. Retrieved 6 June 2020.
 40. Miller, James Edward (May 1998). "Review of The Rape of Greek Democracy: The American Factor, 1947–1967". Journal of Modern Greek Studies . Johns Hopkins University Press. 16 (1): 162–166. doi:10.1353/mgs.1998.0009. S2CID   142924217.
 41. 1 2 3 "Papadopoulos' biographical notes from Ohio State University". Archived from the original on 13 September 2006. Retrieved 6 May 2006.
 42. San simera.gr Archived 13 January 2009 at the Wayback Machine (In Greek) Quote: "In 1970 Papadopoulos obtained a divorce from his wife Niki with a legal decree of one use..." (Translated from Greek)
 43. Pace, Eric (28 June 1999). "George Papadopoulos Dies; Greek Coup Leader Was 80". The New York Times. ISSN   0362-4331 . Retrieved 4 August 2021.
 44. Richard Clogg; George N. Yannopoulos (24 April 1972). Greece under military rule. Basic Books. p. 33. ISBN   9780436102554 . Retrieved 27 March 2013. ... Their intense nationalism – by its very nature – contains within it submerged elements of xenophobia that might very easily surface ...
 45. Peter Davies; Derek Lynch (29 August 2002). The Routledge Companion to Fascism and the Far Right. Taylor & Francis. p. 229. ISBN   978-0-203-99472-6 . Retrieved 27 March 2013. GEORGE PAPADOPOULOS ... His ideology was a mixture of anti-Marxism, nationalism and xenophobia. Most observers view Papadopoulos as a paternalistic military man rather than any kind of radical political figure.
 46. The New Yorker. F-R Publishing Corporation. 1975. p. 229. Retrieved 27 March 2013. Out of that experience there came a literal xenophobia. ... Colonel George Papadopoulos, who became Prime Minister and later President under the junta, said his purpose was to recreate the Greece of the Christian Greeks — "Ellas Elllnon ...
 47. Verney, Susannah (2016). Protest Elections and Challenger Parties. Routledge. p. 150.
Political offices
Preceded by Prime Minister of Greece
13 December 1967 – 8 October 1973
Succeeded by
Preceded by Minister for National Defence of Greece
13 December 1967 – 8 October 1973
Succeeded by
Preceded by Regent of Greece
1972–1973
Monarchy abolished
Government offices
New title
Monarchy abolished
President of Greece
1973
Succeeded by