Ong Boun

Last updated
Phrachao Siribounyasan
ພຣະເຈົ້າສິຣິບຸນຍະສານ
King of Vientiane
King of Vientiane
Reign1767 – 1781
Predecessor Ong Long
Successor Nanthasen
Born?
Vientiane, Lan Xang
DiedNovember 1781
Vientiane
Names
Somdet Brhat Chao Dharma Adi Varman Maha Sri Bunyasena Jaya Setha Adiraja Chandrapuri Sri Sadhana Kanayudha
Father Setthathirath II

Phrachao Siribounyasan (Lao : ພຣະເຈົ້າສິຣິບຸນຍະສາຣ; Thai : พระเจ้าสิริบุญสาร; died November 1781), also known as Ong Boun (ອົງບຸນ), Bunsan or Xaiya Setthathirath III, [1] was the 3rd king of the Kingdom of Vientiane (r. 1767 to 1781).

Ong Boun was the second son of Setthathirath II. He was appointed the governor of Xiangkhouang in 1735. In 1767, his elder brother Ong Long died without heir. With the help of Phra Vo, Ong Boun crowned the new Vientiane king.[ citation needed ]

At that time, Vientiane was a vassal state of Burma. [2] The Burmese King considered Lao kingdoms as his base to expand further east. So, King Taksin of Siam decided to invade Lao kingdoms. In 1778, a Siamese army under Somdej Chao Phya Mahakasatsuek (later Rama I) invaded Vientiane. [3] After a siege of four months, the capital was captured by Siam. [4]

Ong Boun fled into jungle, finally, he decided to submit to the Siamese. Since then, Vientiane became Siamese dependency. [4] Most of his children were taken to Thonburi as hostages, including Nanthasen, Inthavong, Anouvong and Khamwaen. Khamwaen later became a concubine of Rama I. [5]

However, Ong Boun revolted against Siam in 1780, he killed the Siamese appointed governor Phraya Supho. In November 1781, he was captured by Siamese, and executed.

Related Research Articles

Evidence for modern human presence in the northern and central highlands of Indochina, that constitute the territories of the modern Laotian nation-state dates back to the Lower Paleolithic. These earliest human migrants are Australo-Melanesians — associated with the Hoabinhian culture and have populated the highlands and the interior, less accessible regions of Laos and all of South-east Asia to this day. The subsequent Austroasiatic and Austronesian marine migration waves affected landlocked Laos only marginally and direct Chinese and Indian cultural contact had a greater impact on the country.

Lan Xang Kingdom in Southeast Asia from 1353 to 1707

The Lao Kingdom of Lan Xang Hom Khao existed as a unified kingdom from 1353 to 1707.

Chao Anouvong, or regnal name Xaiya Setthathirath V, , led the Lao rebellion (1826–28) as the last monarch of the Kingdom of Vientiane. Anouvong succeeded to the throne in 1805 upon the death of his brother, Chao Inthavong, Xaiya Setthathirath IV, who had succeeded their father, Ong Bun or Phrachao Siribounyasan Xaiya Setthathirath III. Anou was known by his father's regal number until recently discovered records disclosed that his father and brother had the same regal name.

Setthathirath King of Lan Na and Lan Xang

Setthathirath or Xaysettha is considered one of the great leaders in Lao history. Throughout the 1560s until his death, he successfully defended his kingdom of Lan Xang against military campaigns of Burmese conqueror Bayinnaung, who had already subdued Xieng Mai in 1558 and Ayutthaya in 1564. Setthathirath was a prolific builder and erected many Buddhist monuments including Wat Xieng Thong in Luang Prabang, Haw Phra Kaew, Wat Ong Teu Mahawihan and the Pha That Luang in Vientiane.

Rama I Founder and first ruler of the Rattanakosin Kingdom from 1782 to 1809

Phra Phutthayotfa Chulalok Maharaj, personal name Thongduang (ทองด้วง), also known as Rama I, was the founder of the Rattanakosin Kingdom and the first monarch of the reigning Chakri dynasty of Siam. His full title in Thai is Phra Bat Somdet Phra Paramoruracha Mahachakkriborommanat Phra Phutthayotfa Chulalok. He ascended the throne in 1782, after defeating a rebellion which had deposed King Taksin of Thonburi. He was also celebrated as the founder of Rattanakosin as the new capital of the reunited kingdom.

Photisarath King of Lan Xang

Photisarath son of King Visoun of Lanxang, is considered to be the most devout of the Lao kings. He banned spirit worship and built temples upon the sites of spirit shrines. His elephant fell and crushed him while he sought to display his prowess to the diplomatic corps. His son Setthathirath returned from Chiang Mai to succeed him to the throne of Lan Xang.

Thonburi Kingdom

The Thonburi Kingdom was a Siamese kingdom which existed from 1767 to 1782, centered around the city of Thonburi, in present-day Thailand. The kingdom was founded by Taksin the Great, who reunited Siam following short-lived Burmese occupation of the country after the fall of the Ayutthaya Kingdom in 1767. The Thonburi Kingdom oversaw the resumption of Siamese military conflicts with its regional rival, Burma, leading to the creation of a martial-dominated Siamese state and the reestablishment of Siam as a major regional military power, with Siam expanding to its greatest territorial extent to that point in its history through the recapture of all of Ayutthaya's former lands excluding the western Tenasserim Coast and the incorporation of Lan Na, the Laotian kingdoms, the Northern Malay states, and Cambodia under Siam's sphere of influence. The Thonburi Kingdom saw the resumption and dominance of Qing Chinese trade in Siam, a process which had gradually taken place beginning in the late Ayutthaya Kingdom, continued under Thonburi and into the future Rattanakosin Kingdom.

Kingdom of Champasak

The Kingdom of Champasak or Bassac, (1713–1904) was a Lao kingdom under Nokasad, a grandson of King Sourigna Vongsa, the last king of Lan Xang and son-in-law of the Cambodian King Chey Chettha IV. Bassac and the neighboring principalities of Attapeu and Stung Treng emerged as power centers under what was later to be described as the Mandala Southeast Asian political model.

Lao rebellion (1826–1828)

The Lao rebellion, also known as Anouvong's Rebellion or Lao–Siamese War, was an attempt by King Anouvong of the Kingdom of Vientiane to end the suzerainty of Siam and recreate the former kingdom of Lan Xang. In January 1827 the Lao armies of the kingdoms of Vientiane and Champasak moved south and west across the Khorat Plateau, advancing as far as Saraburi. The Siamese quickly mounted a counterattack, forcing the Lao forces to retreat. The Siamese continued north to defeat Anouvong's army. His rebellion had failed, which led to his capture, the destruction of his city of Vientiane in retaliation, a massive resettlement of Lao people to the west bank of the Mekong River, and direct Siamese administration of the former territories of the Kingdom of Vientiane. The legacy of the Lao rebellion is controversial. It is viewed in Thailand as a ruthless and daring rebellion that had to be suppressed, and has given rise to the folk heroes such as Thao Suranari. In Laos, King Anouvong is now revered as a national hero who died in pursuit of complete independence, even though he both lost his life in an ill-advised revolt against heavy odds and virtually guaranteed that the Lao-speaking provinces across the Mekong River would remain as part of Siam.

Setthathirath II, also called Ong Lo and Sai Ong Hue, grandson of the great ruler Suliyavongsa, was the king of the Lao Kingdom of Lān Xāng. In Vietnamese records, he was called Triều Phúc (朝福).

Kingdom of Vientiane Former country in Southeast Asia

Kingdom of Vientiane was formed in 1707 as a result of the split of the Kingdom of Lan Xang. The kingdom was a Burmese vassal from 1765 to 1824. It then became a Siamese vassal until 1828 when it was annexed by Siam.

Burmese–Siamese War (1568–1569)

The Burmese–Siamese War (1568–1569) was a military conflict fought between the Kingdom of Ayutthaya (Siam) and the Kingdom of Burma. The war began in 1568 when Ayutthaya unsuccessfully attacked Phitsanulok, a Burmese vassal state. The event was followed by a Burmese intervention which resulted in the 2 August 1569 defeat of Ayutthaya, which became a Burmese vassal state. Burma then moved towards Lan Xang, occupying the country for a short period of time until retreating in 1570.

Sen Soulintha, Saen Surintha or Sen Sourintha (1511–1582) was born Chane Tian and became King of Lan Xang reigning 1571-1575 and again 1580-1582. Sen Soulintha was not of noble birth, rising from royal page to King Setthatirath’s Chief Minister. During the succession disputes in the Kingdom of Lan Na between King Setthatirath and King Mekuti, Sen Soulintha served Setthatirath as a general and successfully took several cities of Lan Na including Chiang Saen for which he was given the honorific name Lusai meaning “victory.” Sen Soulintha supported Setthatirath in leading the guerrilla campaigns during the Burmese invasions of King Bayinnaung. When Setthatirath died near Attapeu under suspicious circumstances in 1572, Sen Soulintha led the armies of Lan Xang back to Vientiane. A succession dispute erupted, which nearly led to civil war and provided a pretext for another Burmese invasion ordered by Bayinnaung and led by the Chief Minister Binnya Dala. Sen Soulintha defeated the Burmese and Lan Na forces led by Binnya Dala, an event which led to the latter’s exile, only to face a more massive invasion led by Bayinnaug the following year. Sen Soulintha again attempted to resort to guerilla tactics, but lacked popular support from his seizure of the throne. He and his son Ong Lo were captured by Bayinnaung and exiled to Pegu. The Burmese placed Setthathirath’s brother, and former Ouphahat or Viceroy, Prince Tha Heua on the throne. According to the Luang Prabang chronicles it was this brother, who had led a rebellion in Luang Prabang and tried to seize the throne from Setthathirath on the death of their father Photisarath. Prince Tha Heua took the regnal name Voravongsa and reigned under Burmese suzerainty from 1575-1579. Voravongsa was never popular, and drowned with his family while attempting to flee Vientiane in the face of popular uprising. In 1579, Bayinnaung dispatched a sizable army to restore order. According to Lao histories Sen Soulintha was then installed as king a second time in 1580. By that time Sen Soulintha was an old man and reigned only for two years before his son ascended the throne as Nakhon Noi and another succession dispute ensued.

Voravongsa I was king of Lan Xang reigning from 1575–1579 with the regnal name Samdach Brhat-Anya Chao Brhatasena Vora Varman Raja Sri Sadhana Kanayudha but he is commonly referred to in both Lao and Burmese chronicles by his title of Maha Oupahat or Viceroy. Voravongsa was taken prisoner by the Burmese in 1565 during the occupation of Vientiane. In 1575 following the third of a series of Burmese invasions of Lan Xang, Voravongsa was appointed by Bayinnaung as a vassal within the Taungoo Empire. Voravongsa had few supporters even within the Burmese court; he reigned for only four years before facing a popular rebellion which would threaten to overtake the capital in Vientiane. Voravongsa attempted to flee back to Burma, but were killed en route. To reestablish order the Burmese dispatched another army, and would install Sen Soulintha as vassal from 1580-1582.

Nanthasen, also known as Chao Nan, was the 6th king of the Kingdom of Vientiane. He ruled from 1781 to 1795.

Chao Inthavong, or known as his regnal name Xaiya Setthathirath III, was the 5th king of the Kingdom of Vientiane.

Chao Ong Long was the king of Vientiane from 1735 to 1760.

Surinyavong II was the king of Luang Phrabang from 1771 to 1788.

Burmese-Siamese War (1802–1805) was the military conflict between the Kingdom of Burma under the Konbaung dynasty and Kingdom of Siam under the Chakri dynasty over the Lan Na city-states. It is composed of two parts: the Burmese Invasion of Chiang Mai in 1802 and the Siamese Invasion of Chiang Saen in 1804. The Burmese King Bodawpaya attempted to reclaim the lost dominions in Lan Na, east of Salween River. Lan Na, under leadership of Prince Kawila of Chiang Mai with Siamese support, successfully repelled the Burmese invasion. The Siamese under King Rama I then dispatched troops, in retaliation, to attack Burmese Chiang Saen in 1805. The town of Chiang Saen surrendered and came under Siamese rule. The wars resulted in the Burmese influence being totally eliminated from Lan Na, permanently.

References

  1. Peter Simms, Sanda Simms (2001). The Kingdoms of Laos: Six Hundred Years of History. ISBN   9780700715312.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  2. Tarling, Nicholas (1999). The Cambridge history of South East Asia: From c. 1500 to c. 1800. 1. Cambridge University Press. p. 238. ISBN   978-0-521-66370-0.
  3. Wood, p. 268
  4. 1 2 Wyatt, p. 143
  5. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. โครงกระดูกในตู้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2547.

Biographies

Ong Boun
Born: ? Died: November 1781
Preceded by
Ong Long
King of Vientiane
1767 – 1781
Succeeded by
Nanthasen